غلام‌رضا ر. – معترضان در ادامه راهپیمایی‌های مسالمت آمیزشان تظاهراتی در خیابان ولیعصر تهران صورت دادند. ابتدا قرار بود راهپیمایی از میدان ولی‌عصر شروع شود اما تشکیل برنامه‌ای دولتی در همان تاریخ و همان میدان سبب شد که معترضان راهپیمایی خود را از حوالی میدان ونک شروع کرده و به سمت پارک‌وی ادامه دهند.
«مصطفی غنیان» و «محمد نیکزادی» در این روز کشته شدند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s